Jogi közlemény

COPYRIGHT:

A holvan.hu domainen elérhető weboldal és az összes holvan.hu aldomainen elérhető weboldal- a továbbiakban: weboldalak - a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Cartographia New Media Kft. és a Psoft Kft. - a továbbiakban: CNM Kft. és Psoft Kft. - kizárólagosan jogosult. A CNM Kft. előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY:

Az weboldalakon található és a weboldalakról letölthető térképek, illetve adatok szerzői jogi védelem alatt állnak, magáncélú felhasználásra díjmentesek. Az ettől eltérő felhasználás, illetve a térképek és egyéb adatok másolása, tárolása, többszörözése és terjesztése - kifejezett felhasználási engedély hiányában - a CNM Kft. szerzői jogait sérti, és ezen cselekmények gyakorlása a szerzői jogi törvényben leírt szankciókat vonhatja maga után.

A szerzői jogi védelem kiterjed az oldalon keresztül elérhető adatokra is, beleértve a teljes adatbázist, annak bármilyen részletét és az adatok elrendezésének módját. A CNM Kft kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos az adatokat - akár részben, akár egészben - bármilyen módon felhasználni, különösen más szolgáltatásba, weboldalba vagy web alkalmazásba beépíteni, ezekben bármilyen módon felhasználni vagy megjeleníteni.

A weboldalakon található "holvan.hu" márkanév oltalmat élvez. Az oltalom jogosultja a CNM Kft. A weboldalakon található terméknevek - részben szöveges, részben ábrás - CNM Kft. tulajdonát képezik. A fentiekben megjelölt márkanevek egyike sem használható fel semmilyen módon és jogcímen a CNM Kft. előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

VÁLTOZTATÁS JOGA:

A weboldalakon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a CNM Kft. fenntartja. A CNM Kft. nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, - bár törekszik rá - hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen, továbbá azt, hogy itt nyújtott információk és adatok határozott és teljes leírását képezik a társaság akár teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásának illetve tevékenységének.

A CNM Kft. fenntartja a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére vagy megszüntetésére, továbbá nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, CNM Kft.-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA:

A weboldal látogatója tudomásul veszi és a weboldal és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a CNM Kft. ügyfelének tekintendő.

A CNM Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy weboldal több pontján történik információgyűjtés, néhány szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatok megadása is szükséges.

A CNM Kft. ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját marketing tevékenységéhez piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az ügyfélszolgálaton keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A weboldalakról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa a CNM Kft.

LINKEK:

A weboldalainkon találhatóak linkek más cégek weboldalaira. A CNM Kft. nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. A fenti adatkezelési és titoktartási nyilatkozat csak a CNM Kft. weboldalaira vonatkozik.

BIZTONSÁG:

A CNM Kft. mindent szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:

Az ügyfelek a weboldalakat kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a CNM Kft. az életben, testi épségben és egészségben okozott károkért, sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a jelen weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő károkért nem vállal felelősséget és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

JOGVITÁK:

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi, illetőleg a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
Bezár
developed by: Cartographia New Media és a Psoft Informatikai és Fejlesztő Kft.