Felhasználói feltételek

A holvan.hu a Cartographia New Media Kft. röviden CNM Kft, továbbiakban Szolgáltató - (székhely: 2040 Budaörs, Ébner György köz 4., adószám: 13786296-2-13, számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank., pénzforgalmi jelzőszám: ,12001008-00141813-00100009, cégjegyzékszám: 13-09-178825, elérhetősége: info@holvan.hu ) - által fejlesztett és üzemeltetett honlap

Jelen felhasználási feltételek alkalmazandóak a holvan.hu oldal használatára, a holvan.hu odalon kínált szolgáltatások felhasználására és a holvan.hu oldalon kínált szolgáltatások saját weboldalba történő beépítésére.

A holvan.hu honlapon kínált szolgáltatások bármelyike kizárólag a jelen felhasználási feltételek elfogadása és betartása mellett vehető igénybe.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse, és egyéb módon módosítsa a jelen felhasználási feltételeket, és új vagy kiegészítő feltételeket szabjon meg a szolgáltatásai Ügyfél általi igénybevételére vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások következtében megváltozott feltételek azonnal hatályba lépnek és a felhasználási feltételek szerves részét képezik.
Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a felhasználási feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

A szerződés létrejötte

1.1 A szerződés megrendeléshez nem kötött, ingyenes szolgáltatások esetében (objektumkeresés, útvonaltervezés, címkeresés) ráutaló magatartással, a Szolgáltatás használatának megkezdésével jön létre.
1.2. A szerződés megrendeléshez kötött, fizetős szolgáltatások esetében (például aktív térképszelet, térképkapcsoló szolgáltatás)

A szerződés -a honlapról is elérhető- megrendelő lap valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltését és annak a Szolgáltatóhoz e-mailben történő elküldését követően a Szolgáltató által e-
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendeléseket nyilvánvalóan valótlan vagy hiányos adatok megadása vagy visszaélés gyanúja esetén visszautasítsa.
A fizetős szolgáltatások felhasználója (a továbbiakban Ügyfél) kijelenti, hogy a megrendelőlapon megadott adatai változásáról a Szolgáltatót értesíti.

Árak

A megrendelt fizetős szolgáltatásnak a megrendelés idején hatályos és a honlapon elérhető árlista szerinti díjainak megfizetését követően az Ügyfél jogosulttá válik az adott szolgáltatás igénybevételére. A Szolgáltató az általa nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozóan fenntartja a mindenkori árváltoztatás jogát. Az árváltoztatás a már megrendelt és kifizetett szolgáltatásokat nem érinti.

Fizetés

A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését követően előleg bekérő számlát állít ki minden megvásárolt Szolgáltatásról, és a befizetés beérkezését követően küldi ki a végleges számlát. Ügyfél tudomásul veszi, hogy megrendelt fizetős szolgáltatás számára csak a szolgáltatás megfizetését követően válik elérhetővé. A szolgáltatás megfizetésének napja, az előlegnek a Szolgáltató számláján történő jóváírásának napja.
Fizetési mód: banki átutalás vagy postai út.

Felhasználási engedély

A szerzői jogi védelem kiterjed a holvan.hu oldal teljes tartalmára és az oldalon keresztül elérhető egyéb adatokra, információkra is, beleértve a teljes adatbázist, annak bármilyen részletét és az adatok elrendezésének módját, továbbá a szolgáltatások alapját képező térképi és a hozzákapcsolódó egyéb adatbázisokra, melyeket akár egészben, akár részben a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos - a jelen felhasználói feltételekben foglaltaktól eltérően bármilyen módon felhasználni (így különösen másolni, tárolni, többszörözni, terjeszteni stb.), különösen más szolgáltatásba, weboldalba vagy web alkalmazásba beépíteni, ezekben bármilyen módon felhasználni vagy megjeleníteni.
A weboldalakon található "holvan.hu a Szolgáltató javára regisztrált domain név. A weboldalakon található terméknevek - részben szöveges, részben ábrás – a Szolgáltató kereskedelmi nevei. Ezen megjelölések egyike sem használható fel a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a polgári, illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

A honlap biztonsága

A Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, így különösen tilos a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálata, kémlelése vagy tesztelése, a rendszer jogosultság-ellenőrző intézkedéseinek megsértése. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy tartózkodik minden olyan eszköz, szoftver vagy eljárás alkalmazásától, amellyel megzavarja, vagy megzavarhatja ennek a honlapnak a rendeltetésszerű működését vagy bármely, az e honlapon folyó tevékenységet.

A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után.

A használat korlátozása

A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás felfüggesztésére ill. megszüntetésére, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás használata során a szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minőségét bármilyen módon befolyásolja, illetve az alábbi rendelkezésekbe ütköző használatot valósít meg.

Szolgáltató az általa nyújtott térképi szolgáltatások, felhasználását felfüggesztheti az alábbi esetekben:

 • amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti.
 • A szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használja
 • Felhasználó a Szolgáltató díjköteles szolgáltatásaira vonatkozóan a díjfizetési kötelezettségeit határidőre vagy egyáltalán nem teljesíti
 • A szolgáltató megrendeléshez, regisztrációhoz kötött szolgáltatásait a Szolgáltató hozzájárulása nélkül kívánja igénybe venni.

A Szolgáltató a felfüggesztést a fenti jogellenes magatartások megszüntetése és jogkövetkezményeinek orvoslása esetén szünteti meg. A Felhasználó hibájából történő felfüggesztés időtartamára a már kifizetett díj nem követelhető vissza.

Adatvédelem, információkezelés

A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje.
A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját marketing tevékenységéhez piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adattulajdonos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az ügyfélszolgálaton keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A weboldalakról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa a Szolgáltató.
Szolgáltató jogosult az Felhasználó adatait tárolni, feldolgozni, és a szolgáltatással kapcsolatban hasznosítani. Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének fejlesztése, az Felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja.

Szolgáltató jogosult:

 • olyan esetekben, amelyekben jogszabály kötelezi, a jogszabályban előírt módon az adatokat hatóságoknak kiszolgáltatni.
 • A regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat - névhez nem kötötten - statisztikai és marketing célokra felhasználni
 • A személyes adatokat a regisztráció során vagy egyéb módon megadott tartalommal kezelni, feldolgozni. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelőlapon közölt és nyilvánosként feltüntetett adatait a Szolgáltató jogosult a holvan.hu honlapon nyújtott szolgáltatásaiba beépíteni, és ezeket az adatokat - az ügyfél visszavonó nyilatkozata hiányában marketing és kereskedelmi célra felhasználni.

A Szolgáltatás karbantartása, változtatási jog

A Szolgáltató által nyújtott beépíthető térképi megoldások térképi frissítése a holvan.hu rendszer térképi adatbázisának frissítésével egyidőben, minimum negyedévente történik.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a karbantartásokat, frissítéseket előzetes bejelentés nélkül a Szolgáltatás elérhetőségét minimálisan befolyásoló forgalmi időszakban végezze.
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelt térképi szolgáltatások felületein, egyéb a Megrendelő, versenyhelyzetét nem sértő információkat (pl. közérdekű információkat, logókat, térképi jelöléseket, stb.) helyezzen el.

Felelősség

Felhasználó felelősséggel tartozik az általa megrendeléskor, regisztrációkor megadott és megjeleníteni szánt információk (cégnév, telefonszám, webcím, képek, stb.) tartalmáért. A megadott adatok pontatlanságából eredő károkért a holvan.hu-t működtető Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.
Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által megjeleníteni kívánt cím a holvan.hu térképi adatbázisában ~ 93% pontossággal háztömbön belül található. Amennyiben a megrendelt weboldalba építhető szolgáltatás térképi vagy regisztrációs szolgáltatás tekintetében az ügyfél az általa megadott cím térképi megjelenítésében súlyos hibát észlel (pl. az objektum máshol helyezkedik el), és azt jelzi Szolgáltató részére a honlapon megadott hiba bejelentési címen, úgy Szolgáltató a reklamáció jogossága esetében 5 munkanapon belül kijavítja a hibát.
A Szolgáltató mindent megtesz, az általa nyújtott szolgáltatások térképi, illetve a holvan.hu oldalon elérhetővé tett információk (térképi és egyéb adatbázis) pontosságáért , mindazonáltal annak naprakészségéért felelősséget nem vállal.
Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a szolgáltatási felületek jogosulatlan, Szolgáltatón kívül álló okból történő megváltoztatásáért.
Szolgáltató a megrendeléshez kötött weboldalba építhető térképi szolgáltatásokért az általa a megrendelő részére átadott térképi megjelenést biztosító kód pontosságán és működtetésén túl felelősséget nem vállal. Szolgáltató semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé semmilyen olyan kárért, amely a szoftver teljesítményéből vagy annak elmaradásából, valamint a szolgáltatással párhuzamosan működő egyéb szoftveres alkalmazásokkal összefüggésbe hozható esetleges meghibásodásokból keletkezik.

Jogviták

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak.
Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi, illetőleg a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Ügyfélszolgálat

Az Ügyfél e-mail címünkön info@holvan.hu címen veheti fel velünk a kapcsolatot.

holvan.hu szolgáltatások

holvan.hu regisztráció és regisztráció plusz

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a holvan.hu regisztráció címmel rendelkező érdekes pontok és azokhoz kapcsolódó egyéb információ térképi megjelenítésére, földrajzi kereshetőségére szolgál. A Felhasználó köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a holvan.hu regisztrációkor megadott, megjeleníteni kívánt adatai (cégnév,- email cím, saját honlap címe, stb.) publikusak, azokat a holvan.hu és bármely aloldalának látogatója megtekintheti.

A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy a regisztráció során a holvan.hu oldalon csak olyan információt ad meg, tesz hozzáférhetővé, melyek helytállóak, a nyilvánossághoz közvetítéséhez az érintett személyek hozzájárultak, személyiségi jogokat nem sértenek, amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak és melyek tekintetében felhasználási jogokkal rendelkezik. A megjelenített információk pontosságáért, jogszerűségért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó holvan.hu oldalon megjelenített információit (pl. a saját honlapján, vagy egy nyomtatott kiadványban).

A Felhasználó által megjeleníteni kívánt tartalom:

 • nem sértheti más szerzői jogait,
 • nem sértheti mások személyiséghez fűződő jogait és az emberi méltóságot,
 • nem lehet pornográf,
 • nem tartalmazhat olyan alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására,
 • nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
 • nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
 • nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást,
 • nem tartalmazhat szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket,
 • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
 • lletve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a holvan.hu-t üzemeltető Szolgáltató nem köteles ismerni a szolgáltatás mindenkori, aktuális tartalmát, de amennyiben bárki felhívja a figyelmét egy, a felhasználási feltételeket vagy törvényt sértő tartalomra, a Szolgáltató haladéktalanul eltávolítja azt. Az eset súlyától, illetve rendszerességétől függően az üzemeltetőnek jogában áll a Felhasználó holvan.hu regisztrációhoz való hozzáférését megszüntetni.
Az üzemeltető nem vállal felelősséget a váratlan technikai hibákból, a rendszert érő támadásból vagy egyéb, előre nem látható okokból történő adatvesztés miatt.

Budaörs 2019. Cartographia New Media Kft.
Bezár
developed by: Cartographia New Media és a Psoft Informatikai és Fejlesztő Kft.